Hanson Promoted to OTT.X EVP – Rodriguez Added to OTT.X Team